Algemene Voorwaarden Lidmaatschap


Algemene voorwaarden 

van VrijwilligersAcademie073 

Definities 

a. OrganisatieVrijwilligersAcademie073 (onderdeel van stichting Farent Sociaal Werk) gevestigd te ’s-Hertogenbosch aan de Rogier van der Weydenstraat 2 

b. Lid: meerderjarige non-profitorganisatie die voldoet aan het gestelde in artikel 2, Lidmaatschap. 

c. Dienstverlener/leverancier: dienstverleners en leveranciers met wie de organisatie een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren aan de leden van VrijwilligersAcademie073. 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en VrijwilligersAcademie073 gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het lidmaatschap.  

1.2 Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. 

1.3 Deze algemene voorwaarden staan ook ter inzage op de website www.vrijwilligersacademie073.nl. 

1.4 De organisatie wijkt niet af van deze algemene voorwaarden, tenzij zij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met het lidAfwijkingen moeten de partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2. Lidmaatschap  

2.1 Aanmelding voor het lidmaatschap kan per mail bij VrijwilligersAcademie073: 

  • info@vrijwilligersacademie073 

2.2 Alleen non-profitorganisaties kunnen lid worden van VrijwilligersAcademie073.  

2.3 Het lidmaatschap begint op datum van inschrijving en is voor onbepaalde tijd of tot opzegging van het lidmaatschap. 

2.4 Leden ontvangen een (digitaallidmaatschapspakket en mits ingestemd door het lid, een structurele nieuwsbrief met tips en informatie. De vrijwilligers van de leden krijgen een VIP-account voor de website van VrijwilligersAcademie073. Eventuele bestaande gebruikers worden omgezet naar VIP-accounts. 

2.5 Zolang het lid de verschuldigde contributie niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen. 

2.6 Het lidmaatschap van VrijwilligersAcademie073 wordt automatisch verlengd, tenzij het lid vóór 
november van het lopende jaar per mail opzegt bij VrijwilligersAcademie073 conform artikel 3. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. 

 

3. Beëindiging lidmaatschap 

3.1 Het lidmaatschap eindigt: 

  • a. door tijdige opzegging per mail van het lid 
  • b. als het lid de contributie zoals vermeld in artikel 4 en artikel 11 niet betaalt 
  • c. als het lid geen non-profit status (meer) heeft of opgeheven is 
  • d. door opzegging door VrijwilligersAcademie073 

3.2 Een opzegging als genoemd onder 3.1, sub a kan per mail bij VrijwilligersAcademie073:  

  • info@vrijwilligersacademie073 

3.3 Het lid vermeldt bij de opzegging naam organisatie, naam contactpersoon, adresgegevens organisatie en de reden voor de opzegging. 

3.4 De opzegging of de beëindiging van het lidmaatschap wordt vastgelegd en per mail aan het betreffende lid bevestigd. 

 

4. Contributie 

4.1 De leden betalen aan VrijwilligersAcademie073 een jaarlijkscontributie. 

4.2 De verschuldigde contributie wordt geïnd middels een digitale factuur 

4.3 De contributie wordt bepaald op basis van het type organisatie, het aantal betaalde krachten die werkzaam zijn bij een lid en het daadwerkelijk afgenomen workshopplaatsen. De hoogte van de extra kosten naast de contributie, zijn afhankelijk van de gebruikte producten en/ of diensten door een lid. Hierbij wordt rekening gehouden met het daadwerkelijk afgenomen workshopplaatsen. 

4.4 De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar. 

4.5 Bij aanmelding vanaf 1 november betaalt het lid over het lopende kalenderjaar geen contributie. 

4.6 Als het lid het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar opzegt, blijft de contributie voor dat jaar verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en met 31 december van dat jaar nog gebruik maken van producten en diensten die VrijwilligersAcademie073 aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen. 

 

5. Producten- en dienstenpakket 

5.1VrijwilligersAcademie073 garandeert bij de inzet van eigen vrijwilligers en/of medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, een professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid, waarbij de vrijwilliger en/of medewerker bij zijn werkzaamheden zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hem/haar geldende professionele standaard of algemeen aanvaarde standaarden. 

5.2 De dienstverlener/leverancier is verantwoordelijk voor de door hem geleverde diensten en/of producten. Diensten c.q. leveringen worden uitgevoerd door geselecteerde, veelal lokale organisatiesbedrijven of ZZP’ers. 

5.3VrijwilligersAcademie073 zal zich inspannen om de kwaliteit van haar dienstverlening en aanbod te controleren en te verbeteren onder meer door het regelmatig uitvoeren van tevredenheidsonderzoek. 

5.4VrijwilligersAcademie073 mag zonder nadere opgave onderdelen van het ledenpakket intrekken, wijzigen of daaraan nieuwe diensten toevoegen. VrijwilligersAcademie073 houdt haar leden hiervan aansluitend op de hoogte door een e-mailbericht aan de opgegeven contactpersoon en/of via publicatie op de website enof de nieuwsbrief. 

5.5 De leden geven VrijwilligersAcademie073 desgevraagd naar beste weten inlichtingen en de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening. 

5.6 Specifieke informatie betreffende de producten en diensten van VrijwilligersAcademie073 zijn te vinden op de website www.vrijwilligersacademie073 of op te vragen via info@vrijwilligersacademie073 of  +31(0)6 55 79 10 82. 

 

6. Inhoud dienstverlening 

6.1 De vereniging biedt leden voordelen bij aanschaf van bepaalde producten en afname van bepaalde diensten. Het pakket aan voordelen wordt voor een kalenderjaar vastgesteld en gedeeld met de leden van VrijwilligersAcademie073 

6.2 Voor een aantal diensten betaalt het lid achteraf een aanvankelijk vastgestelde financiële vergoeding (afname daadwerkelijk afgenomen workshopplaatsen of een vastgesteld pakket met maximum aantal workshopplaatsen) 

6.3Non-profitorganisaties die buiten het werkgebied van VrijwilligersAcademie073 gevestigd zijn en wel actief zijn binnen het werkgebied kunnen een lidmaatschap aangaan. Het werkgebied van VrijwilligersAcademie073 omvat de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught. 

6.4Vrijwilligers van non-profitorganisaties die buiten het werkgebied van VrijwilligersAcademie073 gevestigd zijn en niet actief zijn binnen het werkgebied kunnen geen lidmaatschap aangaan. Individuele vrijwilligers kunnen eventueel in overleg met VrijwilligersAcademie073 deelnemen aan het scholingsaanbod.  

 

7. Wijzigingen doorgeven 

7.1 Het lid geeft wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk en per mail door aan VrijwilligersAcademie073Dit artikel heeft betrekking op zowel contactpersonen van leden. De eigen vrijwilligers van leden die een VIP-account hebben kunnen wijzigingen op eigen initiatief doorvoeren in de online omgeving van de website 

7.2VrijwilligersAcademie073 heeft de actuele gegevens nodig om het lid op tijd te informeren over het aanbod/de dienstverleningLeden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig communiceren van (de voordelen van) het aanbod van VrijwilligersAcademie073 richting de eigen vrijwilligers (bv. inschrijven workshops en events). 

 

8. Aansprakelijkheid 

8.1VrijwilligersAcademie073 heeft een aansprakelijkheidsverzekering (via Farent). Deelname aan trainingen, workshops en events van VrijwilligersAcademie073 is op eigen risico.  

8.2VrijwilligersAcademie073 is niet aansprakelijk voor het handelen/nalaten van dienstverleners/leveranciers.  

8.3VrijwilligersAcademie073 is niet aansprakelijk voor fouten van en/of doorverwijzingen op websites van dienstverleners/leveranciers. 

8.4 Als en voor zover de aansprakelijkheid niet valt onder de dekking van de door VrijwilligersAcademie073 gesloten verzekering, is aansprakelijkheid bij een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het door het lid te betalen bedrag voor de verleende dienst. 

 

9. Overmacht 

9.1VrijwilligersAcademie073 kan de gevraagde producten/diensten (laten) leveren/verlenen voor zover er geen sprake is van overmacht. 

9.2 In geval van overmacht zal VrijwillligerAcademie073, als redelijkerwijs mogelijk, een oplossing zoeken en onderzoeken of de dienstverlening in aangepaste vorm door kan gaan. Als geen oplossing wordt gevonden is VrijwilligersAcademie073 gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst met het lid te ontbinden. 

 

10. Klachten en schade 

10.1 Klachten over producten en diensten VrijwilligersAcademie073 worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van Farent waar VrijwilligersAcademie073 onder valt. Eventuele klachten kunnen digitaal worden ingediend via dit klachtenformulier. 

10.2 Schade, die de dienstverlener/leverancier in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden, direct of indirect, op welke wijze dan ook heeft veroorzaakt, moet het lid melden bij de betreffende dienstverlener/leverancier ter afhandeling en bij VrijwilligersAcademie073 ter informatie om het te kunnen monitoren. 

10.3 Als VrijwilligersAcademie073 over een bepaalde dienstverlener/leverancier regelmatig klachten heeft ontvangen zonder dat een verbetering van de dienstverlening/levering intreedt, zal VrijwilligersAcademie073 in het belang en ter bescherming van de leden het contract met deze externe dienstverlener beëindigen. 

 

11. Facturen en betaling 

11.1 Facturen die betrekking hebben op de contributie en geleverde producten of diensten worden twee keer per jaar (in juni en december) digitaal aan het lid verzonden.  

11.2 Tenzij anders vermeld is de betaaltermijn van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum en op de aangegeven wijze.  

11.3 Voor nadere maatregelen tot inning te nemen zal VrijwilligersAcademie073 het lid een betalingsherinnering sturen waarin nogmaals het factuurbedrag staat vermeld. 

11.4 Bij niet-tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten (na de betalingsherinnering) kan VrijwilligersAcademie073 het lidmaatschap van het betreffende lid beëindigen.  

 

12. Annuleren van diensten 

12.1 Bij het annuleren van diensten van VrijwilligersAcademie073 door een lid binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door VrijwilligersAcademie073 reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van het lid.  

12.2 Annuleren van diensten van VrijwilligersAcademie073 door een lid kan daarnaast zonder kosten plaatsvinden als VrijwilligersAcademie073 dit redelijk vindt.  

 

13. Privacy en geheimhouding 

13.1 Bij de uitvoering van de dienstverlening handelt VrijwilligersAcademie073 ter bescherming van de privacy van de leden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).  

13.2In de privacy statement staat op detail beschreven hoe VrijwilligersAcademie073 omgaat met persoonsgegevens. Op de website is de privacy statement te allen tijde te raadplegen.  

 

14. Aanvullende bepalingen 

14.1 De vereniging heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. 

14.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist VrijwilligersAcademie073. 

14.3 Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing. 

14.4 Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden. 

14.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

14.6 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Vastgesteld door VrijwilligersAcademie073 op 1 februari 2021